Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINT SILVESTER I  PAUS  

(Sint Sylvester I, Sint Sylvestre I, Sint Silvestro I, St Sylwester I)
Feestdag : 31 december  (in de oosterse kerken 2 januari)

silvesterI1aLeven en legende :

Silvesters vader heette Rufinus en zijn moeder Justa. Hij kreeg zijn opvoeding van de priester Cyrinus. Zijn ouders waren gastvrije mensen. Vandaar dat ook Silvester al vroeg aandacht had voor gastvrijheid.

Zo ontving hij de christen Timotheus, een pelgrim uit Antiochië, bij zich thuis op een moment dat niemand anders hem bij zich wilde nemen omdat in die tijd de christenen nog vervolgd werden. Zo zag Timotheus gedurende één jaar en drie maanden de kans om het christendom te verkondigen.
Daarna werd hij toch gevangen en stierf de marteldood.
In het nachtelijk duister begroef Silvester de dode.
De stadsprefect, een zekere Tarquinius veronderstelde dat Timotheus een rijk man geweest was en hij kwam bij Silvester de eigendommen van Timotheus opeisen en dreigde Silvester te doden als hij ze niet gaf. Het duurde een tijdje eer Tarquinius door had dat Timotheus geen rooie cent bezat, kwaad zijnde dwong hij daarom ’s anderendaags Silvester offers te brengen aan de goden.

Maar Silvester antwoordde : “ Dwaas, jijzelf zult deze nacht nog hevige pijnen ondergaan en dan zal je wel moeten erkennen dat de God die wij aanbidden, de ware God is." Silvester werd onmiddellijk in de gevangenis geworpen.
Tarquinius begaf zich naar een gastmaal waar hij uitgenodigd was. Bij het eten bleef een visgraat in zijn keel steken, doorslikken ging niet en uitspuwen ook niet. Zo stierf hij nog diezelfde nacht. 
Het gevolg was dat Silvester uit de gevangenis werd ontslagen tot grote vreugde van zijn vrienden. Toen even later Melchiades de bisschop van Rome stierf werd Silvester door de aanwezigen aangewezen als zijn opvolger.

Eenmaal tot bisschop benoemd, liet Silvester een lijst aanleggen van alle wezen, weduwen en armen van Rome en beval dat men in hun levensonderhoud moest voorzien.
Ondertussen was Constantijn de Grote de  grote christenvervolger Diocletianus als keizer opgevolgd. En ook hij vervolgde de christenen. Silvester verliet daarom met zijn gevolg de stad en trok zich terug in de bergen rond Rome.

silvesterI2aConstantijn de Grote kreeg echter lepra. De afgodspriesters zeiden dat hij drieduizend kinderen de keel moest afsnijden en in hun nog warme bloed een bad moest nemen om te genezen. Eenmaal aangekomen op de plaats waar ze de kinderen bijeen hadden gedreven zag Constantijn hoe hun moeders hartverscheurend jammerden. Hij kon het niet aanhoren, kreeg tranen in zijn ogen en liet de kinderen vrij. Als het zo was dan zou hij maar beter aan zijn ziekte sterven.
In de daarop volgende nacht verschenen in zijn droom de  apostelen Petrus en Paulus en zeiden : “ Omdat U geweigerd hebt om onschuldig bloed te vergieten voor uw genezing heeft ons heer Jezus Christus ons naar U toegezonden om U te helpen genezen. Laat bisschop Silvester  tot U komen hij zal U een bron aanwijzen, waarin U zich driemaal moet onderdompelen, daarna zal je genezen zijn van uw melaatsheid. In ruil daarvoor zult U de afgodstempels vernietigen en U openstellen voor de leer van Christus.”

Bij zijn ontwaken zond Constantijn onmiddellijk een aantal lijfwachten er op uit om Silvester te zoeken. Toen deze het escorte zag aankomen, dacht hij dat zijn uur van martelaarschap was aangebroken. Ze doodden hem echter niet maar namen hem mee naar Constantijn.
Deze vertelde hem zijn droom en vroeg aan Silvester wie die twee goden waren die hem in zijn droom verschenen waren. Silvester liet daarop de afbeeldingen van Christus en van de twaalf apostel aan Constantijn zien en deze herkende Petrus en Paulus. 
Silvester legde Constantijn een zevendaagse vasten op en onderwees hem ondertussen in de leer van Christus. Daarna doopte hij hem met het water van een bron. Even later was Constantijn verlost van zijn melaatsheid.

Uit dankbaarheid voor zijn wonderbare genezing zette hij Silvester op  zijn paard. Constantijn hield er naast lopende de teugels vast en begeleide Silvester zo naar zijn keizerlijk  paleis. Daar schonk hij aan Silvester zijn paleis alsook de hele stad Rome. Bovendien werd de christelijk godsdienst tot staatsgodsdienst verheven en werd de christenvervolging opgeheven .
Alle kardinalen werden gelijkgesteld aan de Romeinse senatoren.

Toen Helena, de moeder van Constantijn dat allemaal vernam, prees ze hem dat hij de afgoden had weggedaan, maar ze verweet hem dat hij niet aan de God van de joden, maar aan de gekruisigde Christus geloofde. Constantijn zei haar dat ze de beste Joodse leermeesters mocht meebrengen en dat ze in debat zouden mogen gaan met Silvester.  Silvester discussieerde succesvol met twaalf Joodse schriftgeleerden, waarna ook Helena zich bekeerde.
Paus Silvester stierf in 335.

Patroon van :silvesterI3a

metselaars en steenkappers (omdat hij veel kerken liet bouwen in Rome), huisdieren, langslapers en luilakken, (waarom van deze 2 laatste weet men niet )

Aanroepen voor :

een goede oogst  en voor een goed voedseljaar (waarschijnlijk omdat zijn feestdag op 31 december valt)

Afbeelding en attributen :
 • Als paus met ruim vallend gewaad de tiara en een boek in de hand.
 • Aan zijn voeten ligt soms een draak of een stier.
 • Met spelende kinderen aan zijn voeten (denk aan de drieduizend geredde kinderen.)
 • In verering van het H.Kruis dat de H.Helena zou meegebracht hebben uit  Bethanië.
Weerspreuken : 
 • Is Silvesternacht  vriezig en klaar, wijst dit op een goed jaar.
 • Silvesterwind met ‘s morgens zonneschijn, geeft zelden goede wijn.
 • Silvesternacht met wind en ’s morgens zon, geen hoop op graan en wijn in de ton.
 • Waait met Silvesternacht de wind, maakt dat je ’t komend jaar hopeloos vindt.
Wat is wel historisch waar ?

silvesterIaDat onder paus Silvester en het bewind van keizer Constantijn de Grote de christenvervolging ophield en het christendom een bevoorrechte positie zou innemen in het Romeinse  Rijk.
Dat onder het pontificaat van paus Silvester in 325 het concilie van Nicea gehouden werd. Hier werd de leer van de katholieke kerk vastgelegd en de dwaalleer van het Arianisme veroordeeld.


Het Arianisme aanvaardt het dogma van de drie-éénheid niet. In het Arianisme zijn Jezus en de H.Geest scheppingen van God de Vader.
Hierbij is Jezus ondergeschikt aan God en de H.Geest is ondergeschikt aan Jezus en aan God.

Bronnen :

• "Internet : heiligen-3s.nl"
• "De Heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact,  Antwerpen 1999
• "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen" Jo Claes, Alfons  Claes; Kathy  Vincke; uitg Davidsfons, Leuven 2002
• "Heiligen van alle tijden" Clemans Jockle, uitg Verba  2003

Tekst: Johan P

Terug naar boven

Naar lijst der heiligen van de maand